Ordbog fransk-dansk​

​Acquéreur

Køber

Acquérir

Købe

Acquisition

Køb

Acte authentique​

Retsgyldigt dokument​

Acte de mariage​

Vielsesattest​

Acte de naissance et de baptême​

Fødsels- og dåbsattest​

Acte de vente​

Skøde​

Acte notarié​

Notarialdokument​

Agent immobilier​

Ejendomsmægler​

Amiante​

Asbest​

Assemblée générale des copropriétaires​​

Generalforsamling i ejerforeningen​

Assurance​

Forsikring​

Attestation de vente​

Adkomstdokument​

Attestation immobilière​

Erklæring om handlens indgåelse/Ejendomsattest​

Avant-contrat​

Foreløbig kontrakt​

Bail​

Lejemål​

Bien immobilier​

Fast ejendom​

Bien meuble​

Løsøre​

Bientôt​

Snart​

Bon pour pouvoir​

God for fuldmagt​

Bureau de conservation des hypothèques​​

Tinglysningskontor​

Cadastre​

Matrikel​

Cahier des charges​

Leveringsbetingelser​

Caisse de dépôts et consignations​

Forvaltningsinstitut af off entlige midler​

Certificat de conformité​

Ibrugtagningsbevis / Konformitetsattest​

Charges​

Fællesudgifter​

Code civil​

Civil lovbog​

Commun en biens​

Med fælleseje​

Communauté de biens​

Formuefællesskab​

Compromis de vente​

Slutseddel​

Compte bancaire​

Bankkonto​

Conditions suspensives​

Forbehold​

Conjoint​

Ægtefælle​

Contenance​

Areal​

Contrat de mariage​

Ægtepagt​

​Copropriété

Ejerforening​

Cuisine​

Køkken​

Délai de rétractation​

Fortrydelsesfrist​

Dépôt de garantie​

Depositum​

Désignation​

Beskrivelse​

Diagnostics​

Lovpligtige undersøgelser​

Divorce​

Skilsmisse​

Donation​

Gaveoverdragelse​

Droit de mutation​

Ejerskifteafdrag​

Droit de préemption​

Forkøbsret​

EDF (électricité de France)​

El-selskab​

Époux (épouse)​

Ægtefælle​

Etat descriptif de division​

Beskrivelse af ejerlejligheds opdeling i lodder​

Etat-civil​

Personoplysninger/Civilstand​

Etude notariale​

Notarkontor​

Fisc​

Skattevæsen​

Garantie décennale​

10-årig forsikringsgaranti​

Garde des Sceaux​

Justitsministeriet​

Hôtel de Ville​

Rådhus​

Hypothèque​

Pant​

Impôt​

Skat​

Indivision​

Sameje​

Inscription hypothécaire​

Tinglysning​

ISF (Impôt de solidarité sur la fortune)​

Formueskat​

Juriste​

Jurist​

Logement​

Bolig​

Lu et approuvé​

Læst og godkendt​

Maire​

Borgmester​

Mairie​

Rådhus​

Marché​

Marked​

Midi​

Sydfrankrig​

Minute​

Original (opbevares i notarens arkiver)​

Notaire, tiltales som advokat Maître​

Notar​

Pacs (Pacte civil de solidarité)​

Samleverkontrakt​

Paraphes​

Initialer​

Parties communes​

Fællesarealer​

Passeport​

Pas​

Permis de construire​

Byggetilladelse​

Plomb​

Bly​

Plus-values​

Værdistigning​

Préfecture​

Præfektur​

Prêt​

Lån​

Prise de possession​

Overtagelse​

Prix de vente​

Købesum​

Procès verbal​

Generalforsamlingsreferat​

Procuration​

Fuldmagt​

Profession​

Stilling​

Propriété​

Grund (ejendom)​

Publicité foncière​

Tingslysning​

Régime matrimonial​

Formueforhold ml. ægtefæller​

Règlement de copropriété​

Ejerforeningens vedtægter​

Régulariser​

Berigtige​

Rendez-vous​

Møde hos notar​

Saturnisme (plomb)​

Bly​

Sécurité sociale​

Sygesikring​

Séparation de biens​

Særeje​

Séparé de biens​

Med særeje​

Servitudes​

Servitutter​

Sous-seing privé​

Privat underskrevet aftale​

​Succession

Arv​

Superficie​

Areal​

Syndic​

Administrator​

Taxe​

Afgift​

Taxe d’habitation​

Kommuneskat/Beboelsesskat​

Taxe foncière​

Grundskat/Ejendomsskat​

Tel qu’il l’a vu et visité​

Købt som beset​

Termites​

Termitter​

Testament​

Testamente​

Titre de propriété​

Adkomstdokument​

Travaux​

Bygningsarbejder​

TVA (Taxe à valeur ajoutée)​

Moms​

Urbanisme​

Lokalplan​

VEFA (Vente en futur achèvement)​

Projektsalg​

Vendeur​

Sælger​

Vente​

Handel​